Szczegółowa klauzula informacyjna

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BST Brokers sp. z o.o.
spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka):

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BST Brokers sp. z o.o. spółka
komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Toruńskiej 18C/G, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000579961, REGON:
365355810, NIP: 5833214644

Dane kontaktowe IOD

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontraktować poprzez e-mail:
biuro@bstbrokers.pl lub pisząc na adres siedziby firmy z dopiskiem „WS Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez SPÓŁKĘ w celach:
– zawarcia i realizacji umowy,
– statystycznych i analiz, a podstawą prawną jest Pana/Pani zgoda oraz prawnie
uzasadniony interes administratora danych.
– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą prawną jest prawnie
uzasadniony interes administratora danych.
– w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego
przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SPÓŁKA:
– w celu zawarcia i realizacji umowy, dochodzenia roszczeń, a także w celach
statystycznych i archiwalnych administratora danych do dnia ustania celu biznesowego,
pod warunkiem, że przetwarzanie jest zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, nie
dłużej jednak niż przez okres 10 lat po ostatecznym zakończeniu realizacji umowy.
– dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu SPÓŁKI, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z SPÓŁKĄ i wyłącznie
zgodnie z poleceniami SPÓŁKI.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.